Stanovy spolku Crhovská chasa, z.s.

1. Název spolku: Crhovská chasa, z.s. (dále též „spolek“).

2. Sídlo spolku: Crhov 44, Štíty, 789 01 pošta Zábřeh

3. Crhovská chasa, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Crhovská chasa, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je především udržení tradic, rozvoj kulturních a společenských vztahů v obci Crhov a jejím okolí.

Posláním spolku je zejména:

(a) Ochrana životního prostředí, památek, kulturních hodnot, přírody a krajiny

(b) Podpora aktivit vedoucích k vytváření pozitivních mezilidských vztahů

(c) Uchování živých tradic obyvatel regionu a dokumentace tradic, historie a způsobu života minulých generací

(d) Vytváření podmínek pro plnohodnotný život mladých rodin s dětmi

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

čl. II

Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

(a) Ochrany krajinného rázu, ochrany významných krajinných prvků (registrovaných i zákonem stanovených), ochrany zeleně v obci a jejím okolí cestou aktivního občanského postoje

(b) Pořádání kulturních, výchovných, společenských a sportovních akcí v obci, včetně akcí pro děti a mládež

(c) Prosazování principů trvale udržitelného rozvoje obce a podporou pospolitosti místních občanů vedoucích k obohacení společenského života, vycházejících z tradic venkova

(d) Dokumentací minulých i současných událostí v obci a paměti jejích obyvatel

(e) Iniciací veřejných diskuzí místních občanů nad plánovanými rozvojovými aktivitami

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

(a) Propagaci spolku za účelem získání širší podpory cílům spolku u veřejnosti a získání finančních prostředků na spolkovou činnost

(b) Přípravu projektů pro získávání finančních prostředků z grantů a dotací

(c) Vedlejší příležitostnou hospodářskou činnost

(c) Navazování spolupráce s jinými spolky v regionu

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

čl. III

Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Řádným členem spolku se fyzická osoba stává ke dni schválení její ho členství členskou schůzí. Přihlášku k řádnému členství přijímá výbor spolku, který ji předloží ke schválení na nejbližší členské schůzi.

3. Sympatizujícím členem spolku se fyzická osoba stává na základě svého ústního nebo písemného prohlášení.

4. Ukončení členství:

(a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru

(b) úmrtím člena

(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo podat návrh na vyloučení člena spolku, pokud jeho jednáním je v hrubém rozporu s posláním spolku nebo v případě závažného a opakovaného porušení stanov spolku. Návrh na vyloučení člena spolku podléhá schválení členskou schůzí.

(d) nezaplacením členských příspěvků – členství končí uplynutím lhůty 30 dnů po dni, kdy měly být členské příspěvky řádně zaplaceny

(e) pravomocným odsouzením člena za úmyslný trestný čin

(f) zánikem spolku

4. Práva řádných členů:

(a) účastnit se činnosti spolku

(b) být pravidelně informován o dění ve spolku

(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny

(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

(e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

5. Práva sympatizujících členů

(a) účastnit se činnosti spolku

(b) být pravidelně informován o dění ve spolku

(c) podávat návrhy a připomínky

(d) účastnit se členské schůze bez práva hlasovat

6. Povinnosti členů:

(a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(b) dodržovat stanovy spolku

(c) platit řádně členské příspěvky

7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

8. Výbor spolku vede seznam řádných členů, který je neveřejný.

čl. IV

Orgány spolku

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku, všechny ostatní orgány spolku jsou volené.

2. Výbor je výkonným orgánem spolku a má 3 členy, tvoří jej předseda, místopředseda a pokladník.

3. Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda jedná jménem spolku samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

4. Kontrolní komise má 3 členy, kteří ze svého středu volí předsedu kontrolní komise. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru.

5. Funkční období volených orgánů je 5 let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze.

6. Členství ve volených orgánech zaniká

(a) uplynutím funkčního období

(b) odstoupením, které nabývá účinnosti doručením písemného sdělení odstupujícího člena do rukou výboru

(c) odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností

(d) úmrtím člena

čl. V

Členská schůze

1. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně

2. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně 15 dnů před termínem konání členské schůze, pozvánky jsou zasílány řádným členům elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. Výbor spolku též zveřejní informaci o konání členské schůze v sídle spolku.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny řádných členů spolku svolá výbor mimořádnou členskou schůzi do 30 dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze.

4. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny řádných členů spolku. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů řádných členů přítomných v době usnášení.

5. Není-li členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, svolá výbor spolku ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Členská schůze na náhradním zasedání je usnášeníschopná za přítomnosti libovolného počtu členů.

6. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

(a) určit hlavní zaměření činnosti spolku

(b) rozhodovat o změně stanov

(c) přijímat nové řádné členy a schvalovat návrhy na vyloučení členů

(d) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

(e) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,

(f) schvalovat výsledek hospodaření spolku

(g) volit a odvolávat předsedu, členy výboru, členy kontrolní komise

(h) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

(i) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

4. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové spolku. Právo hlasovat, volit a být voleni mají pouze řádní členové spolku. Každý řádný člen má jeden hlas, hlasy všech řádných členů mají stejnou váhu.

5. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba dle předem ohlášeného programu schůze.

8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

9. Každý řádný člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

čl. VI

Výbor

1. Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

2. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

3. Činnost výboru řídí předseda, jehož hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté, na schůzi výboru mají přístup řádní členové spolku.

5. Výbor spolku:

(a) svolává členskou schůzi

(b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, návrhy cílů další činnosti spolku a spolupráce s dalšími právnickými osobami

(c) přijímá podněty a žádosti členů a projedná je na nejbližší schůzi, požádá-li o to člen spolku

(d) schvaluje interní organizační normy spolku

čl. VII

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán.

2. Kontrolní komise připravuje kontrolní zprávu, kterou nejméně jednou ročně předává výboru. Kontrolní zpráva je dále projednána členskou schůzí.

3. Komise na žádost vyloučeného člena spolku přezkoumává rozhodnutí o vyloučení a odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám je oprávněna rozhodnutí zrušit.

5. Při provádění své činnosti je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně.

6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku.

8. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

čl. VIII

Majetek a hospodaření

1. Hlavním zdrojem příjmů spolku jsou především:

(a) členské příspěvky

(b) dobrovolné příspěvky členů

(c) dary právnických a fyzických osob

(d) veřejné sbírky

(e) granty

(f) dotace

(g) příjmy z činností spolku a z výnosu svého majetku

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro zajištění svých aktivit.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

čl. IX

Zánik spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. V případě zániku spolku bude po majetkovém vyrovnání všech pohledávek předán případný zbylý majetek na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace spolku, rozdělí se majetek rovným dílem mezi řádné členy spolku.

čl. X

Závěrečná ustanovení

Spolek Crhovská chasa, z.s.vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy bude vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí spolku dne 8.6. 2014.